ಕಡಲೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಡಲೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಚೆನ್ನೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಕಡಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಕಾರೈಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ತಂಜಾವೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ತಿರುವರೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ವೆಲ್ಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,930
ಕಡಲೂರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಡಲೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಚೆನ್ನೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕಡಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕಾರೈಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ತಂಜಾವೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ತಿರುವರೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ವೆಲ್ಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕಡಲೂರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ