ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಅರೇರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಧುಬುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಗೊಡ್ಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಕತಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಮಾಲ್ಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಪಕೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಅರೇರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಧುಬುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಗೊಡ್ಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಕತಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಮಾಲ್ಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಪಕೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ