ದಮನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಮನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭರೂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ದಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಮುಂಬೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ನಾಸಿಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ನವಸಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಪಾಲ್ಘರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಸೂರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಟ್ಯಾಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಥಾಣೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ವಲ್ಸಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ದಮನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದಮನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭರೂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,730
ದಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಮುಂಬೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ನಾಸಿಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ನವಸಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,730
ಪಾಲ್ಘರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಸೂರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,730
ಟ್ಯಾಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,730
ಥಾಣೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,730
ವಲ್ಸಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,730
ದಮನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ