ದಂತೇವಾಡ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಂತೇವಾಡ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ದಂತೇವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನಬರಂಗಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸುಕ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ದಂತೇವಾಡ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದಂತೇವಾಡ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ದಂತೇವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ನಬರಂಗಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಸುಕ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ದಂತೇವಾಡ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ