ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಮೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಚಂಡೀಗ .. 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹರಿದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಕರ್ನಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಕಿನ್ನೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮೀರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮುಜಫರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಂಚಕುಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಪಾಣಿಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಪಟಿಯಾಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಾಸ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಶಾಮ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಶಿಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿರ್ಮೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೋಲನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಯಮುನನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಮೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಚಂಡೀಗ .. 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಹರಿದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಕರ್ನಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಕಿನ್ನೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮೀರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮುಜಫರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಂಚಕುಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಪಾಣಿಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಪಟಿಯಾಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಾಸ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಶಾಮ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಶಿಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿರ್ಮೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೋಲನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಯಮುನನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ