ಧಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಧಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬನ್ಸ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದಾಹೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಾಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಧಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬನ್ಸ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದಾಹೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಾಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ