ಧುಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಧುಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧುಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಾಸಿಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಧುಲೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಧುಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧುಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನಾಸಿಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಧುಲೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ