ಡಿಗ್ಲಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಡಿಗ್ಲಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಭಂಡಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಚಂದ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,980
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ನಾಗ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ವಾರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಯವತ್ಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಡಿಗ್ಲಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಭಂಡಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಚಂದ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ನಾಗ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ವಾರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಯವತ್ಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ