ದಿಂಡೋರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಿಂಡೋರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಕೊರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸಿಧಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ದಿಂಡೋರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದಿಂಡೋರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಕೊರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಸಿಧಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ದಿಂಡೋರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ