ಡುಮ್ಕಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಡುಮ್ಕಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಬರ್ಧಾಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಿರ್ಭಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಡುಮ್ಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೊಡ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಮ್ತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಮುಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕತಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಖಗರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಲಖಿಸರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮಾಲ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಮುಂಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಕೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಡುಮ್ಕಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಡುಮ್ಕಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಬರ್ಧಾಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಿರ್ಭಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಡುಮ್ಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೊಡ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಮ್ತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಮುಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕತಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಖಗರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಲಖಿಸರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮಾಲ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಮುಂಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಕೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಡುಮ್ಕಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ