ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಕ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,340
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಕ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,080
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ