ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಡರಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ತವಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಉದಲ್ಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಡರಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ತವಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಉದಲ್ಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ