ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕ್ಯಾಚರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಡರಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಧರ್ಮನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಗೋಲ್ಪಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಹೈಲಕಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಹೊಜೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಜಿರಿಬಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕಮ್ರಪ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಖೋವಾಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ನಾಗಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ನಲ್ಬಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ರಿ ಭೋಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ನೈ w ತ್ಯ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಉದಲ್ಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಉನಕೋಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕ್ಯಾಚರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಡರಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಧರ್ಮನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಗೋಲ್ಪಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಹೈಲಕಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಹೊಜೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಜಿರಿಬಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕಮ್ರಪ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಖೋವಾಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ನಾಗಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ನಲ್ಬಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ರಿ ಭೋಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ನೈ w ತ್ಯ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಉದಲ್ಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಉನಕೋಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ