ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಭದ್ರಾಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಖುಂಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ರಾಂಚಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಭದ್ರಾಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಖುಂಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ರಾಂಚಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ