ಈರೋಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಈರೋಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಧರ್ಮಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ರಾಮನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಈರೋಡ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಈರೋಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಧರ್ಮಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ರಾಮನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಈರೋಡ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ