ಫರೀದ್ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಫರೀದ್ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಗಂಗನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಫರೀದ್ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗಂಗನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ