ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಗಂಗನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಗಂಗನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ