ಗಡಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗಡಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಬೆಲ್ಗಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಬಳ್ಳಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಬಿಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ದವಾಂಗೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಧಾರವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಗಡಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಹವೇರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಕೊಪ್ಪಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಗಡಾಗ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗಡಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಬೆಲ್ಗಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಬಳ್ಳಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಬಿಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ದವಾಂಗೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಧಾರವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗಡಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಹವೇರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಕೊಪ್ಪಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗಡಾಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ