ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ದಂತೇವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಂಕರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ದಂತೇವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಂಕರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ