ಗಜಪತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗಜಪತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಗಂಜಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ವಿಜಯನಗರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಗಜಪತಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗಜಪತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಗಂಜಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ವಿಜಯನಗರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಗಜಪತಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ