ಗಾಂಧಿ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗಾಂಧಿ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಆನಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಬೊಟಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಡುಂಗರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಖೇಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಮಹಿಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಪಟಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ವಡೋದರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಗಾಂಧಿ ನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗಾಂಧಿ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಆನಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬೊಟಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಡುಂಗರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಖೇಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಮಹಿಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪಟಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ವಡೋದರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಗಾಂಧಿ ನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ