ಗಂಜಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗಂಜಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಧೆಂಕನಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗಂಜಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಖೋರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗಂಜಾಂ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗಂಜಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಕಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಧೆಂಕನಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಗಂಜಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಖೋರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಗಂಜಾಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ