ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಅಲಿಗ .್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಅಲ್ವಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,780
ಅಮ್ರೋಹಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಾಗಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಭಾರತ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,780
ಬಿಜ್ನೋರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬುಡಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ದ್ವಾರಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಇಟಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಫರಿದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗುರಗಾಂವ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಹಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹತ್ರಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಜಜ್ಜರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಮಥುರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೀರತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೇವಾತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮುಜಫರ್ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ನರೇಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ನವ ದೆಹಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಪಾಣಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ರಾಂಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ರೇವಾರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ರೋಹಿಣಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ರೋಹ್ಟಕ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಸಾಕೇತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಸಂಭಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಶಹದಾರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಶಾಮ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸೋನಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಅಲಿಗ .್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಅಲ್ವಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,450
ಅಮ್ರೋಹಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಾಗಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಭಾರತ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,450
ಬಿಜ್ನೋರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬುಡಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ದ್ವಾರಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಇಟಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಫರಿದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗುರಗಾಂವ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಹಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹತ್ರಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಜಜ್ಜರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಮಥುರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೀರತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೇವಾತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮುಜಫರ್ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ನರೇಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ನವ ದೆಹಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಪಾಣಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ರಾಂಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ರೇವಾರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ರೋಹಿಣಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ರೋಹ್ಟಕ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಸಾಕೇತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಸಂಭಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಶಹದಾರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಶಾಮ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸೋನಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ