ಗೋಲಾಘಾಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗೋಲಾಘಾಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ದಿಬ್ರುಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಗೋಲಾಘಾಟ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗೋಲಾಘಾಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ದಿಬ್ರುಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,880
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,880
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,900
ಗೋಲಾಘಾಟ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ