ಗೋಮತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗೋಮತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಐಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಬೆಲೋನಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಧಲೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಧರ್ಮನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಗೋಮತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಹೈಲಕಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಖೋವಾಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಲುಂಗ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಮಾಮಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಉನಕೋಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಗೋಮತಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗೋಮತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಐಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಬೆಲೋನಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಧಲೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಧರ್ಮನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಗೋಮತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಹೈಲಕಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಖೋವಾಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಲುಂಗ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಮಾಮಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಉನಕೋಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಗೋಮತಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ