ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ದರ್ಭಂಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಡಿಯೋರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕುಶಿನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೋತಿಹಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಪಾಟ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಶಿಯೋಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಿವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ವೈಶಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ದರ್ಭಂಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಡಿಯೋರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕುಶಿನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೋತಿಹಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಪಾಟ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಶಿಯೋಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಿವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ವೈಶಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ