ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,880
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಮುಂಬೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ನಾಸಿಕ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಪಾಲ್ಘರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಪುಣೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ರಾಯಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,880
ಥಾಣೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,560
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಮುಂಬೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ನಾಸಿಕ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಪಾಲ್ಘರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಪುಣೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ರಾಯಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,560
ಥಾಣೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ