ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಲಾತೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರಾಯಚೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸೋಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ವಿಕರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯದ್ಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಲಾತೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರಾಯಚೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸೋಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ವಿಕರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯದ್ಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ