ಗುಮ್ಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗುಮ್ಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲರಾಂಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,760
ಚತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗರ್ಹ್ವಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗುಮ್ಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಜಶ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,760
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಖುಂಟಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲತೇಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲೋಹರ್ದಾಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಪಲಮೌ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ರಾಮಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ರಾಂಚಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸುಂದರ್‌ಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸುರ್ಗುಜಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,760
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗುಮ್ಲಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗುಮ್ಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲರಾಂಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,430
ಚತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗರ್ಹ್ವಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗುಮ್ಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಜಶ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,430
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಖುಂಟಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲತೇಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲೋಹರ್ದಾಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಪಲಮೌ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ರಾಮಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ರಾಂಚಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸುಂದರ್‌ಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸುರ್ಗುಜಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,430
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗುಮ್ಲಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ