ಗುಂಟೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗುಂಟೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಖಮ್ಮಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪ್ರಕಾಶಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಗುಂಟೂರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗುಂಟೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಖಮ್ಮಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪ್ರಕಾಶಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಗುಂಟೂರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ