ಗುರಗಾಂವ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗುರಗಾಂವ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಗುರಗಾಂವ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗುರಗಾಂವ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಗುರಗಾಂವ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ