ಹನುಮನ್‌ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹನುಮನ್‌ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬರ್ನಾಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಟಿಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಚುರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಗಂಗನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹನುಮನ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮಾನಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮೊಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮುಕ್ತರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಹನುಮನ್‌ಗ h : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹನುಮನ್‌ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬರ್ನಾಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬಟಿಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಚುರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಗಂಗನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಹನುಮನ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮಾನಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಮೊಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಮುಕ್ತರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಿರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಹನುಮನ್‌ಗ h : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ