ಹರ್ದಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹರ್ದಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮರಾವತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬೆತುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಭೋಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ರೈಸನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೆಹೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹರ್ದಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹರ್ದಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮರಾವತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬೆತುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಭೋಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ರೈಸನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೆಹೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹರ್ದಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ