ಹಾರ್ಡೊಯ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹಾರ್ಡೊಯ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಹ್ರೇಚ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬರಾಬಂಕಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬರೇಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬುಡಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಇಟಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಇಟಾವಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಜಲಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲಖಿಂಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲಕ್ನೋ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಪಿಲಿಭಿತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಶಹಜಹಾನಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸೀತಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಉನ್ನಾವೊ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಾರ್ಡೊಯ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹಾರ್ಡೊಯ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಹ್ರೇಚ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬರಾಬಂಕಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬರೇಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬುಡಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಇಟಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಇಟಾವಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಜಲಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲಖಿಂಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲಕ್ನೋ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಪಿಲಿಭಿತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಶಹಜಹಾನಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸೀತಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಉನ್ನಾವೊ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಾರ್ಡೊಯ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ