ಹರಿದ್ವಾರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹರಿದ್ವಾರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹರಿದ್ವಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹರಿದ್ವಾರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಹರಿದ್ವಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ