ಹಜಾರಿಬಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹಜಾರಿಬಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಲಖಿಸರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಲತೇಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಲಮೌ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹಜಾರಿಬಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲಖಿಸರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಲತೇಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಪಲಮೌ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ