ಹಿಂಗೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹಿಂಗೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಹಿಂಗೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಜಲ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಲಾತೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ನಾಂದೇಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ನಿರ್ಮಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಪರಭಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ವಾಶಿಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಯವತ್ಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಹಿಂಗೋಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹಿಂಗೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಹಿಂಗೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಲ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಲಾತೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ನಾಂದೇಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ನಿರ್ಮಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಪರಭಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ವಾಶಿಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಯವತ್ಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಹಿಂಗೋಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ