ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆತುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಭೋಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹರ್ದಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ರಾಜ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸೆಹೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆತುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಭೋಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಹರ್ದಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ರಾಜ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಸೆಹೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ