ಹೌರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹೌರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕುರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಬರ್ಧಾಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಬಿರ್ಭಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಹೂಗ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಹೌರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಕೋಲ್ಕತಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ನಾಡಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,710
ಹೌರಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಹೌರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕುರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಬರ್ಧಾಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಬಿರ್ಭಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಹೂಗ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಹೌರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಕೋಲ್ಕತಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ನಾಡಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,360
ಹೌರಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ