ಇಂದೋರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಇಂದೋರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೆಹೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಾಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಂದೋರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಇಂದೋರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೆಹೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಾಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಂದೋರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ