ಜಬಲ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಬಲ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲಘಾಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದಮೋಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದಿಂಡೋರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಬಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕಟ್ನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮಾಂಡ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿಯೋನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಹ್ದೋಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಉಮರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಬಲ್ಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಬಲ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲಘಾಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದಮೋಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದಿಂಡೋರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಬಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕಟ್ನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮಾಂಡ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿಯೋನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಹ್ದೋಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಉಮರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಬಲ್ಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ