ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾರ್ಮರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,780
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,780
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾರ್ಮರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,450
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,450
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ