ಜಲಾನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಲಾನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
Hat ತ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಡಾಟಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಲಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
Han ಾನ್ಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಹೋಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೊರೆನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಲಾನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಲಾನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
Hat ತ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಡಾಟಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಲಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
Han ಾನ್ಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಹೋಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೊರೆನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಲಾನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ