ಜಲ್ಪೈಗುರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಲ್ಪೈಗುರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಅರೇರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಧುಬುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕತಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಮಾಲ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಲ್ಪೈಗುರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಅರೇರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಧುಬುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕತಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಮಾಲ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ