ಜಾಮ್ನಗರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಾಮ್ನಗರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ಜಾಮ್ನಗರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ಜುನಾಗ ad 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ಕಚ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ಮೊರ್ಬಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,860
ಜಾಮ್ನಗರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಾಮ್ನಗರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ಜಾಮ್ನಗರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ಜುನಾಗ ad 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ಕಚ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ಮೊರ್ಬಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,550
ಜಾಮ್ನಗರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ