ಜಮುಯಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಮುಯಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ದರ್ಭಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಡುಮ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಗೊಡ್ಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕತಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಖಗರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಲಖಿಸರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಾಧೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮುಂಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪಕೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಹರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ವೈಶಾಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಜಮುಯಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಮುಯಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ದರ್ಭಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಡುಮ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಗೊಡ್ಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕತಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಖಗರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಲಖಿಸರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಮಾಧೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಮುಂಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪಕೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಸಹರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ವೈಶಾಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಜಮುಯಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ