ಜಾಬುವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಾಬುವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬನ್ಸ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದಾಹೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಡುಂಗರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮಹಿಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ವಡೋದರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಜಾಬುವಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಾಬುವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬನ್ಸ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದಾಹೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಡುಂಗರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮಹಿಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ವಡೋದರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಜಾಬುವಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ