ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಬರ್ಧಾಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹೂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಹೌರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕೋಲ್ಕತಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಬರ್ಧಾಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹೂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಹೌರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕೋಲ್ಕತಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ