ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜಶ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಜಶ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ