ಜುಂಜುನುನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜುಂಜುನುನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಭಿವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಚುರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಜೈಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಜ್ಜರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಜುಂಜುನುನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಿಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ರೇವಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ರೋಹ್ಟಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಸಿಕಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಜುಂಜುನುನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜುಂಜುನುನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಭಿವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಚುರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಜೈಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಜಜ್ಜರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಜುಂಜುನುನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಜಿಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ರೇವಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ರೋಹ್ಟಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಸಿಕಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಸಿರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಜುಂಜುನುನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ